Samþykktir SFS

I. KAFLI

Um nafn, heimili, varnarþing og tilgang

1. gr.

Samtökin heita Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, skammstafað SFS. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr.

Tilgangur samtakanna er að gæta hagsmuna íslenskra fyrirtækja í sjávarútvegi með því að:

  • stuðla að hagkvæmni íslensks sjávarútvegs og íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja,
  • styðja við nýsköpun og menntun tengda sjávarútvegi,
  • efla skilning og ímynd og stuðla að upplýstri umræðu um íslenskan sjávarútveg,
  • taka þátt í alþjóðasamstarfi og gæta hagsmuna íslensks sjávarútvegs á erlendum vettvangi,
  • vera í forsvari gagnvart stjórnvöldum í málum er snerta hagsmuni og réttindi félagsmanna,
  • gera kjarasamninga fyrir hönd félagsmanna,
  • vinna að eflingu hafrannsókna og sjálfbærri nýtingu auðlinda hafsins og
  • efla ímynd og styrkja samkeppnisstöðu íslensks sjávarútvegs á erlendum mörkuðum.

II. KAFLI

Aðild að samtökunum

3. gr.

Aðild að samtökunum geta fengið fyrirtæki og sjálfstæðir atvinnurekendur sem starfa í sjávarútvegi. Aðilar að samtökunum eru í samþykktum þessum nefndir félagsmenn.

4. gr.

Umsókn um aðild að samtökunum skal senda skriflega til stjórnar samtakanna ásamt upplýsingum um stjórn umsækjanda, lykilstjórnendur, starfssvið, launagreiðslur og veltu. Beiðni um aðild að samtökunum telst samþykkt ef meirihluti stjórnar samtakanna samþykkir hana.

5. gr.

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) eiga aðild að Samtökum atvinnulífsins (SA). Aðild að SFS felur jafnframt í sér beina aðild félagsmanna að SA með þeim réttindum og skyldum sem kveðið er á um í samþykktum SA.

SFS og SA annast gerð kjarasamninga fyrir félagsmenn og taka ákvarðanir um vinnustöðvanir í samræmi við samþykktir SFS og SA og lög nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur. Ákvörðun um verkbann skal borin undir alla félagsmenn SFS í sameiginlegri leynilegri atkvæðagreiðslu. Ef ákvörðun um verkbann tekur einungis til hluta félagsmanna SFS skal heimilt að aðeins þeir sem málið varðar hafi atkvæðisrétt. Komi til atkvæðagreiðslu um kjarasamninga skulu sömu ákvæði gilda og atkvæðagreiðslu um verkbann.

Félagsmönnum er óheimilt að taka þátt í kjaraviðræðum eða gera kjarasamninga við stéttarfélög nema fyrir liggi samþykki SFS og SA.

III. KAFLI

Úrsögn og brottvikning

6. gr.

Heimilt er félagsmanni að segja sig úr samtökunum með minnst sex mánaða fyrirvara. Úrsögn skal vera skrifleg, undirrituð af meirihluta stjórnar viðkomandi félagsmanns og afhendast framkvæmdastjóra samtakanna sem skal staðfesta móttöku hennar. Þó er óheimilt að segja sig úr eða fara úr samtökunum á meðan á vinnudeilu stendur. Úrsögn eða brottvikning leysir ekki aðila undan greiðslu félagsgjalda eða annarra skuldbindinga sem á honum kunna að hvíla.

 

7. gr.

Stjórn samtakanna er heimilt að víkja félagsmanni úr samtökunum vegna vanskila, brota gegn samþykktum þessum eða ef félagsmaður vinnur gegn hagsmunum samtakanna. Stjórn samtakanna er heimilt að nema af félagaskrá, án sérstaks fyrirvara, þá félagsmenn sem ekki hafa greitt árgjöld sín til samtakanna í tvö ár eða lengur, hætt starfsemi af einhverjum ástæðum eða starfa ekki lengur í sjávarútvegi.

IV. KAFLI

Félagsgjöld

8. gr.

Aðalfundur skal árlega ákveða félagsgjald og gildir sú ákvörðun við næstu árlegu álagningu. Félagsgjald skal reiknað sem hundraðshluti af heildarlaunagreiðslum félagsmanna næstliðins árs. Stjórn samtakanna skal ákveða lágmarksgjald fyrir hvert ár, en hámarksgjald einstaks félagsmanns skal miðast við 12% af heildarálagningu allra félagsgjalda og fer atkvæðisréttur í samræmi við það. Samtökunum er heimilt að innheimta þóknun fyrir sérgreinda þjónustu við einstaka félagsmenn.

Félagsmönnum er skylt að senda skrifstofu samtakanna upplýsingar um greidd laun og aðrar þær upplýsingar sem samtökin kunna að þurfa vegna starfsemi sinnar. Áætla skal félagsgjald á meðan upplýsingar um heildarlaunagreiðslur liðins árs liggja ekki fyrir. Heimilt er að áætla félagsgjald á félagsmann sem ekki gefur upplýsingar um álagningargrunn félagsgjalda.

Nýir félagsmenn greiða félagsgjald frá og með þeim ársfjórðungi sem er að líða þegar þeir eru samþykktir í samtökin. Þeir sem segja sig úr samtökunum greiða félagsgjald út sex mánaða uppsagnarfrest, en hætti félagsmaður starfsemi á árinu greiðir hann félagsgjald til loka þess ársfjórðungs, sem stjórn samtakanna er tilkynnt að félagsmaður sé hættur störfum. Þegar brottvikning félagsmanns á sér stað skal greiða félagsgjald til loka þess ársfjórðungs sem brottvikning fór fram.

Félagsgjöld skulu innheimt árlega eða ársfjórðungslega eftir nánari ákvörðun stjórnar samtakanna. Eindagi er einum mánuði eftir gjalddaga.

V. KAFLI

Aðalfundur

9. gr.

Aðalfund skal halda fyrir lok maí mánaðar ár hvert, eftir nánari ákvörðun stjórnar.

10. gr.

Til aðalfundar skal boða með að minnsta kosti þriggja vikna fyrirvara. Fundarboð skal sent félagsmönnum með tilskildum fyrirvara. Í fundarboði skal getið helstu mála, sem fyrir eiga að koma á fundinum.

Kjörnefnd skal sjá um framkvæmd kosninga á aðalfundi, en stjórn samtakanna skal kjósa þrjá menn í kjörnefnd. Kjörnefnd skal með áskorun til félagsmanna leita eftir tillögum um menn til setu í stjórn samtakanna fyrir komandi kjörtímabil, eigi síðar en 30 dögum fyrir aðalfund. Kjörnefnd skal leggja fram tillögur um framboð til kjörs formanns, stjórnar og til annarra trúnaðarstarfa sem aðalfundur kýs. Í störfum sínum skal kjörnefnd tryggja að frambjóðendur til stjórnar hverju sinni endurspegli þá fjölbreytilegu atvinnustarfsemi sem heyrir undir sjávarútveg. Félagsmanni er heimilt að bjóða sig fram á aðalfundi með tilkynningu um framboð til kjörnefndar. Komi fram tillögur um fleiri menn en kjósa á skal kjörnefnd útbúa atkvæðaseðil með nöfnum frambjóðenda sem kosið skal um á aðalfundi.

11. gr.

Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað og að félagsmenn séu mættir sem ráða yfir að minnsta kosti 2/3 hluta heildaratkvæða. Ef ekki mæta svo margir, að fundur sé lögmætur, skal boða til aðalfundar að nýju með eigi skemmri en viku fyrirvara, og er þá fundur lögmætur án tillits til fundarsóknar.

12.  gr.

Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál í þeirri röð sem stjórn eða fundarstjóri ákveður:

a)    Formaður samtakanna setur fundinn og stjórnar kosningu fundarstjóra.
b)    Fundarstjóri skipar fundarritara og úrskurðar um lögmæti fundarins.
c)    Formaður samtakanna flytur skýrslu stjórnar.
d)    Framkvæmdastjóri leggur fram og skýrir endurskoðaða reikninga félagsins fyrir liðið reikningsár.
e)    Umræður og afgreiðsla mála, þar á meðal ákvörðun félagsgjalda.
f)     Kosning formanns.
g)    Kosning stjórnar.
h)    Kosinn löggiltur endurskoðandi til eins árs.
i)     Tillögur um breytingar á samþykktum samtakanna.
j)     Önnur mál, sem löglega eru fram borin.

Um aðalfund fer að öðru leyti eftir VII. kafla um félagsfundi.

VI. KAFLI

Stjórn, framkvæmdaráð og framkvæmdastjóri

13. gr.

Stjórn samtakanna er skipuð 18 mönnum, auk formanns. Formaður skal kosinn sérstaklega á aðalfundi til eins árs í senn. Aðrir stjórnarmenn skulu kosnir til eins árs í senn. Á aðalfundi eru þannig kosnir formaður og 18 stjórnarmenn. Á fyrsta fundi stjórnar að loknum aðalfundi skal kosinn varaformaður og ritari úr hópi stjórnarmanna. Kjörgengir til setu í stjórn samtakanna eru stjórnendur og stjórnarmenn aðildarfyrirtækja SFS.

Formaður og stjórnarmenn geta setið samfellt að hámarki í sex ár, hvort heldur sem formaður eða stjórnarmaður í stjórn samtakanna. Þeim er heimilt að bjóða sig aftur fram til formanns eða til stjórnar að einu ári liðnu, með sama skilyrði um hámarkstíma stjórnarsetu.

14. gr.

Stjórn samtakanna mótar stefnu og megináherslur þeirra og tekur ákvarðanir í málum sem telja verður mikilsháttar eða óvenjuleg. Stjórnin heldur fundi ársfjórðungslega eða oftar ef formanni þykir þess þurfa eða ef minnst sex stjórnarmenn óska þess. Samþykki meirihluta stjórnar skuldbindur félagið. Gangi maður úr stjórn getur stjórnin með einróma samþykki kjörið annan mann í hans stað til næsta aðalfundar. 

Stjórnarfundur er aðeins lögmætur að minnst 10 stjórnarmenn sæki fundinn. Framkvæmdastjóri hefur rétt til setu á fundum stjórnar með málfrelsi og tillögurétt. Gerðir stjórnarfunda skal bóka í sérstaka fundargerðabók. Stjórnin skal tilnefna formann SFS og aðra fulltrúa SFS í stjórn SA og fulltrúaráð SA.

15. gr.

Framkvæmdaráð skipa 6 stjórnarmenn og skal kosið til eins árs í senn. Formaður, og varaformaður eru sjálfkjörnir í framkvæmdaráðið og skal formaður gegna formennsku í framkvæmdaráði. Hinir 4 skulu kosnir af stjórn samtakanna á fyrsta fundi stjórnar að loknum aðalfundi.  Framkvæmdaráð kýs sér ritara, en varaformaður samtakanna tekur við störfum formanns í forföllum hans. Nú eru atkvæði jöfn og ræður þá atkvæði formanns úrslitum.

Framkvæmdaráð stýrir starfsemi samtakanna í samræmi við stefnumörkun stjórnar og aðalfundar og skal funda að jafnaði mánaðarlega, eða oftar ef formanni þykir þess þurfa.

Ákvarðanir sem framkvæmdaráði er ætlað að taka samkvæmt samþykktum þessum getur stjórn félagsins jafnframt tekið. Fundargerðir framkvæmdaráðs skal gera aðgengilegar stjórnarmönnum eins fljótt og mögulegt er hverju sinni. Heimilt er að hafa símafundi í stjórn eða framkvæmdaráði eða með öðrum sannanlegum rafrænum hætti, eigi stjórnarmaður ekki þess kost að mæta á fund.

16. gr.

Stjórn ræður framkvæmdastjóra samtakanna og setur honum starfsreglur. Framkvæmdastjóri er ábyrgur fyrir daglegri starfsemi samtakanna og hefur prókúru fyrir samtökin.

17. gr.

Stjórn samtakanna, framkvæmdaráði eða framkvæmdastjóra er heimilt að stofna faghópa sem vinna að afmörkuðum verkefnum, eftir því sem þörf er á hverju sinni. Vinna slíkra faghópa skal lögð til grundvallar stefnumarkandi ákvörðunum og borin undir framkvæmdaráð eða stjórn samtakanna eftir því sem við á.

Stjórn samtakanna er heimilt að styðja við starf svæðisbundinna félaga sem starfa að sambærilegum markmiðum og samtökin með því að veita þeim aðstöðu og ráðgjöf hjá skrifstofu samtakanna.

VII. KAFLI

Félagsfundir

18. gr.

Lögmætir félagsfundir hafa æðsta vald í öllum málum samtakanna innan þeirra marka, sem samþykktir þessar setja. Rétt til að sækja félagsfundi og fara með atkvæði þar hafa félagsmenn eða umboðsmenn þeirra. Heimild til fundarsetu með málfrelsi og tillögurétt hafa starfsmenn samtakanna.

Félagsfundi skal halda þegar stjórn samtakanna þykir þurfa eða þegar þess er krafist fyrir hönd félagsmanna, sem hafa umráð yfir minnst 1/5 hluta af atkvæðum félagsmanna, enda komi jafnframt fram hvers vegna fundar er krafist. Kröfu um félagsfund skal senda stjórn samtakanna og ber stjórninni að boða til fundarins eins fljótt og auðið er.

Heimilt er að halda félagsfundi og aðalfundi samtakanna rafrænt samkvæmt nánari ákvörðun stjórnar eða ef þurfa þykir vegna sérstakra aðstæðna.

19. gr.

Félagsfundi skal boða með tilkynningu til félagsmanna með minnst einnar viku fyrirvara, nema vinnustöðvun sé yfirvofandi eða aðrar jafnbrýnar ástæður réttlæti að boðað sé til fundar með skemmri fyrirvara. Í fundarboði skal stuttlega getið þeirra mála, sem taka skal fyrir á fundinum.

Heimilt er þó á fundi að taka fyrir og leiða til lykta málefni, sem eigi er getið í fundarboði, nema öðruvísi sé ákveðið í samþykktum þessum, enda sé það samþykkt með 3/4 hlutum greiddra atkvæða fundarmanna.

Félagsfundur, sem boðað hefur verið til með löglegum hætti, er lögmætur, án tillits til þess hve margir sækja hann.

20. gr.

Hverjum fundi stýrir kjörinn fundarstjóri. Fundarstjóri gerir tillögu um fundarritara. Atkvæðagreiðsla skal jafnan vera skrifleg, ef einhver atkvæðisbærra fundarmanna krefst þess.

Heimilt er að viðhafa atkvæðagreiðslur með rafrænum hætti við kosningar á aðalfundi, félagsfundi eða þegar það þykir henta að öðru leyti.

21. gr.

Á aðalfundum og félagsfundum hafa félagsmenn atkvæðisrétt sem hér segir: Leggja skal til grundvallar fyrir atkvæðatölu hvers einstaks félagsmanns heildarupphæð greiddra félagsgjalda fyrir undanfarið ár og skal vera eitt atkvæði fyrir hverjar heilar 1.000- kr. -þúsundkrónur-. Þó getur enginn einstakur félagsmaður farið með meira 12% hluta af öllum atkvæðum félagsmanna.

Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum í öllum málum, nema annað sé ákveðið í þessum samþykktum. Sé kosið á milli einstaklinga á aðalfundi eða félagsfundi, má nota hvert atkvæði jafnoft og þeir einstaklingar eru margir sem kjósa skal.

Ef félagsmenn, sem ráða yfir minnst 1/10 hluta atkvæða, krefjast þess skal nota margfeldiskosningu við kjör stjórnar og skal kosið á milli einstaklinga. Gildi hvers atkvæðis skal margfaldað með fjölda þeirra stjórnarmanna sem kjósa skal og má félagsmaður skipta atkvæðamagni sínu, þannig reiknuðu, í hverjum þeim hlutföllum, sem hann sjálfur kýs, á jafnmarga menn og kjósa skal eða færri. Ef ekki er á atkvæðaseðli getið skiptingar atkvæða á milli þeirra sem þau eru greidd skal þeim skipt að jöfnu. Krafa um margfeldiskosningu þarf að berast kjörstjórn eigi síðar en 10 dögum fyrir aðalfund.

Félagsmaður sem er forfallaður frá fundarsókn, getur falið öðrum félagsmanni að fara með sinn atkvæðisrétt með skriflegu umboði, sem skal afhent fundarstjóra. Engin takmörk eru á því að hvað hver og einn umboðsmaður getur farið með atkvæðisrétt fyrir.

Skrifstofa samtakanna skal eigi síðar en þremur vikum fyrir aðalfund ár hvert semja skýrslu yfir atkvæðamagn hvers félagsmanns og gildir skýrslan frá og með dagsetningu aðalfundar ár hvert. Atkvæðaskýrsla samtakanna skal varðveitt á skrifstofu samtakanna og eiga allir félagsmenn rétt til aðgangs að henni og að kynna sér efni hennar.

Nú hefur félagsmaður ekki verið í samtökunum í heilt ár, þegar skýrslan um atkvæðamagn er gerð, skal honum þá ákveðið atkvæðamagn í samræmi við lágmarksgjald, eins og það er á hverjum tíma ákveðið af stjórn félagsins, þar til greidd félagsgjöld hans á árinu nema hærri fjárhæð.

22. gr.

Í gerðabók samtakanna skal rita stutta skýrslu um það sem gerist á félagsfundum. Fundarstjóri og fundarritari undirrita síðan fundargerðina.

VIII. KAFLI

Ársreikningar

23. gr.

Starfsár samtakanna og reikningsár er almanaksárið. Á aðalfundi skal kosinn endurskoðandi og skal hann vera löggiltur endurskoðandi. Hann skal endurskoða reikninga samtakanna fyrir næstliðið ár, kanna sjóði þess í árslok og skila að loknum störfum sínum endurskoðunarskýrslu til stjórnar samtakanna.

24. gr.

Fyrir lok marsmánaðar ár hvert skal skrifstofa samtakanna hafa lokið við ársreikninginn fyrir liðið starfsár og sent hann endurskoðendum.

IX. KAFLI

Ýmis ákvæði

25. gr.

Samþykktum samtakanna má ekki breyta nema á aðalfundi eða á félagsfundi, sem boðaður hefur verið með minnst þriggja vikna fyrirvara og sóttur er af félagmönnum sem hafa umráð yfir 2/3 hluta heildaratkvæða, sbr. 21. gr., enda hafi þess verið getið í fundarboðinu að breyting á samþykktum yrði til meðferðar á fundinum og sé breytingin samþykkt með 2/3 greiddra atkvæða að minnsta kosti. 

Hafi eigi verið á fundinum svo margir, en breytingin verið samþykkt með 2/3 greiddra atkvæða að minnsta kosti, þá skal halda aftur fund innan tveggja mánaða. Skal til hans boðað á sama hátt og hins fyrri og það tekið fram að til fundar sé boðað sökum þess að eigi hafi verið nógu margir á hinum fyrri. Séu síðan á þeim fundi greidd 2/3 atkvæða með breytingunni þá telst hún samþykkt, án tillits til fundarsóknar.

26. gr.

Þyki rétt og nauðsynlegt að leggja samtökin niður eða slíta því með samruna við annað félag, fer um tillögur þar að lútandi eins og um breytingar á samþykktum, sbr. 25. gr. Fundur sá sem samþykkir löglega að leggja félagið niður, kveður einnig á um ráðstöfun eigna þess og skulda.

 

Samþykktir þessar voru fyrst gerðar á stofnfundi samtakanna 31. október 2014. Breytingar voru gerðar á aðalfundum 29. maí 2015, 12. apríl 2019 og 6. maí 2022.